is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe wegen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bang worden als 't 'n paar dagen stil is geweest en dan maar direct met 'n dollen kop verkoopen."

De beurs liep leeg.

V.

Het was vlak voor etenstijd dien avond — Henriet had zich 'n beetje ongerust gemaakt en al 'n paar maal aan Jacob gevraagd, of hij niet wist, waar pa toch bleef — dat Herman Leyter thuis kwam, moe en klam-bezweet en met 'n drukkend hoofdpijnachtig gevoel. Maar eer hij zich in de huiskamer, waar het gezin bijeen was en z'n bittertje gereed stond, nog 'n oogenblik had verpoosd, alvorens aan tafel te gaan, riep hij Henriet in den salon om ongestoord en onbeluisterd met haar te kunnen praten.

En in dat groote, zaal-holle vertrek, waar ze alleen op Zondag en met bizondere gelegenheden 'n paar uur vertoefden, 'n kille ruimte nu, daar er in dagen niet gestookt was, ongezellig van meubileering en duf-vochtig, viel Leyter op 'n stoel neer, vegend met z'n zakdoek langs voorhoofd en slapen, terwijl Henriet nerveus, angstig-benieuwd vóór hem bleef staan.

Ja, hij was dan in de Kerkstraat geweest na beurs, had 'n poos met den ouwen heer zitten praten, maar dat was 'n misse boel; 't ging heelemaal niet goed met vader. Hij had 't direct gezien, de goeie man leed aan waanvoorstellingen ; hij verbeeldde zich maar liefst, dat-ie straat-arm geworden was en, of hij nu al z'n best deed 't hem uit z'n hoofd te praten, vader hield vol: hij was geruïneerd ... zat maar te zuchten en te jammeren ... Maar opvallend was, hoe goed hij zich hield, wanneer juffrouw Schaafsma er bij was. Dan was-t-ie wel stil en in-zich-zelf-gekeerd, doch ergens over spreken of klagen deed-ie dan niet, leek-ie gewoon weer, normaal... Leyter was er zoo ontdaan van geweest, dat-ie direct naar den dokter was gegaan. Die had ook 'n bedenkelijk gezicht getrokken, zou vader bezoeken en vanavond z'n bevinding komen vertellen ... En natuurlijk, ze zouden maatregelen moeten treffen, vooral nu juffrouw Schaafsma er bij bleef, dat ze wegging ... Och ja, je kon