is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoo schreef hem M. De Vries (1), een opsteller van het reeds vermelde « Woordenboek dr:r Nederlandsche Taal »:... « Ik verheug mij u tevens geluk te mogen wenschen met de uitstekende wijze, waarop uw belangrijke arbeid door u volvoerd werd. Uw Idioticon getuigt van degelijke taalkennis en van grondige studiën. Het bevat eenen rijken schat van materiaal, dubbel bruikbaar gemaakt door uwe verstandige verklaringen en bondige opmerkingen. Het is voor de kennis onzer Nederlandsche taal van zeer groot gewicht, voor die van het Middelnederlandsch ten eenemale onmisbaar. En niet weinig wordt de waarde verhoogd door de rijke keus van bijgevoegde voorbeelden, waarin het gebruik der woorden wordt opgehelderd. Daardoor eerst wordt een woord volkomen helder voor iemand die met het taaleigen zelf niet bekend is. Ik heb reeds veel uit uw werk

geleerd, en hoop er voortdurend uit te leeren Wees

overtuigd dat uw arbeid in Noord-Nederland op hoogen prijs wordt gesteld. Aan de Redactie van het Nederlandsch Woordenboek hebt gij een uitnemenden dienst bewezen : onze volgende afleveringen zullen u telkens bewijzen dat zij er dankbaar gebruik van weet te maken. »

Dr Van Heiten, na gewezen te hebben op de groote schaarschte in dialectische woordenboeken en de zwarigheid van zulk een werk, roemt de volledigheid, de

(1) Dezelfde die vroeger zei: Wat wil men dat de Redactie van het Wdb. der Nederl. Taal de kleinooden van iedere gewestelijke spraak in haren woordenschat sluite, als men haar die niet kennen laat ? Wat wil men in 't bijzonder dat de Taalkunde de kostelijke materialen van het Westvlaamsch bewerke, als de West-Vlamingen zelf die niet aanbrengen.