is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauwkeurigheid en helderheid van De Bo's Idioticon : en hij vaart voort : « Mag men reeds daarom den geleerde groote verdiensten toeschrijven, nog meer verdient hij onzen dank, dewijl hij, begrijpende dat een Idioticon meer dan een bloote opsomming van woorden moet bevatten, de regelen van het behandelde dialect en de verschijnselen die er zich in voordoen heeft nagegaan, onderzocht en opgeteekend, en hierdoor aan de taalwetenschap en wel in 't bijzonder aan de taalstudie der etymologie, eene menigte niet genoeg te waardeeren bouwstoffen heeft opgeleverd. »

Dr De Jager noemde het Idioticon « een gewrocht waarvoor alle hoogschatters der moederspraak dankbaar zullen wezen en dat der Vlaamsche letterkunde tot onvergankelijke eere zal verstrekken... Het onderscheidt zich van de meeste zoowel inheemsche als buitenlandsche werken van dien aard, niet alleen door uitgebreiden omvang, maar vooral door de wijze van bewerking. Aan eene groote mate van duidelijkheid en nauwkeurigheid paart het overal blijken van des schrijvers grondige taaikennis, helder oordeel en goeden smaak. »

Dr J. H. Halbertsma telde De Bo onder de uitstekendste Germanisten van het buitenland en liet hem daarom een exemplaar aanbieden van zijn « Lexicon Frisicum ».

Johan Winkler verklaart dat dit « hoog verdienstelijk werk niet genoeg geroemd en op prijs gesteld kan worden, dat het eenig is en zoo als er van geen anderen Nederlandschen tongval een werk bestaat. »

Even vleiend waren de beoordeelingen van onze land-