is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werk. — Zoudender omtrent het graf van eenen De Bo geene levende blommen moeten staan, en zoolange als er Vlamingen zijn, blijven bloeien? »

Nog anderen zagen het noode dat er geen grafteeken stond dat de weerde des meesters en de dankbaarheid zijner leerlingen en vrienden zou vereeuwigen. Het Davidsfonds van Poperinghe besloot dien«volgens een gedenkstuk te stichten op het graf van De Bc, en dit aangekondigde voornemen wierd overal wel onthaald : milde j onsten lieten toe iets merkweerdigs uit te voeren en de schepenraad van Poperinghe vergunde onvergeld den noodigen grond op het kerkhof. Ontworpen en geschetst door G. Gezelle en Baron J. de Bethune, wierd het praalgraf, fijn als kantwerk, uit blauw steen gehouwen door L. Blanchaert.

Op dubbele manshoogte rijst een kiuis wiens armen uitloopen op wijngaardloof en ondervlochten zijn met eene kroon van lelien en rozen. In het midden straalt het zinnebeeld des priesterdoms, de kelk met de heilige Hostie. Het kruis staat verheven op eenen acntkanten schacht : links en rechts er van, op fijn besneden voetsteden en onde.r even fijn versierde verhemelten staan Sint Leenaart, de beschermheilige van De Bo, en Sinte Luitgaarde, de patroones van het Vlaamsch : aan den voet van het kiuis rust het schild van Vlaanderen, en op de achterzijde het wapen van Poperinghe.

Het voetstuk van het kruis dvaagt op zijn vier panden, met raamwerk ombeiteld, de laatste verzen van De Bo, zijn levensloop in 't Latijn en in 't Vlaamsch, en deze lof getuigenis : « Naast God beminde hij zijn