is toegevoegd aan uw favorieten.

Deken De Bo, een groote Vlaming

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of dreigt het davrend donderkraken In 't slingren van den bliksemstraal:

De Vlaming zal den weerklank maken In 't krachtig Vlaamsch, mijn moedertaal.

De spraak is 't volk, en 't volk de sprake,

En 't Vlaamsch is gansch van Vlaamschen bloed':

De keurigheid van fijne smake,

De fierheid van een vroom gemoed,

De godsvrucht klimmende in gebeden

Lijk wierook uit een zilvren schaal,

't Vernuft met edelheid van zeden:

't Woont al in 't Vlaamsch, mijn moedertaal.

O 't Vlaamsch, de wellust van mijn leven !

't Is 't Vlaamsch dat mij ten hemel voert!

En mag mijn luit soms klanken geven,

't Is 't Vlaamsch dat hare snaren roert;

't Doet best den traan van 't meêlij leken; 't Troost best de ziel in ramp en kwaal;

Want niets kan aan het herte spreken Gelijk het Vlaamsch, mijn moedertaal.

Ja, kleen zij 't land waar ik in wone,

't Zij kleen waar God mij 't leven gaf :

't Spant boven de andre toch de krone, En niemand rukt die kroon hem af:

Wat roem in bloedge krijgsbedrijven Een ander volk of rijk behaal,

De beste zal aan Vlaandren blijven:

De roem van 't Vlaamsch, mijn moedertaal.