Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

itoe." Mendengar kata geroendang itoe maka gelak gemeletoek poejoeh itoe, laloe katanja: „Awak ketjil, neroet boentjit poela; sedang peroet itoe sadja tiada terbawa, konon mengalahkan radja! Tiadakah toean maloe menjeboet hendak mengalahkan radja itoe? Maka djawab geroendang: „Meskipoen awak ketjil, bermain 'akal dengan boedi!" Mendengar kata geroendang itoe sertalah poejoeh itoe.

Tiada berapa lamanja mereka itoe berdjalan, maka bertemoe poela dengan oelar dan harimau dan penjengat; maka ketiganja poen bertanja kepada geroendang itoe sebagai tanja poejoeh tadi. Maka sahoet geroendang itoe sedemikian djoega. Maka moepakatlah mereka itoe kelimanja pergi keroemah radja; geroendang itoe ditoeakannja.

Setelah tiba dihalaman radja itoe, maka beioendi iglah mereka itoe. Kata geroendang itoe: „Hai penjengat! menjoeroeklah engkau dibawah tilam radja; kalau ia doedoek sengatlah koeat-koeat! Dan engkau, hai poejoeh, pergilah engkau kedapoer; djikalau radja itoe hendak memasang damar, terbangkanlah aboe, soepaja boeta mata radja itoe! Engkau hai oelar, masoeklah kedalam perian; djika radja hendak mensambil air akan pembasoeh moekanja, tjotoklah matanja, soepaja petjah sekaff! Hendaklah ka hanmav, mengintai pada kepala tangga; kalau radja itoe

toeroen, makanlah sekali! .

Setelah soedah bermoepakat seroepa itoe, maka peigilah mereka itoe memegang djabatannja neorangseorang; akan tetapi geroendang itoe tiada soeatoe

Sluiten