Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adapoen jang membawa teloer itoe, semoeanja ajam betina; akan tetapi patik ini ajam djantan. Djikalau ajam betina tiada berdjantan, dimanakah dapat ia berteloer? Sebab patik djantannja, moestahil patik berteloer."

22. Orang mempertaroehkan dinar kepada seorang perempoean.

Pada soeatoe hari datang doea orang laki-laki kepada seorang perempoean dari pada kaoem Koeraisji; maka dipertaroehkan kedoea merëka itoe kepada perempoean itoe seratoes dinar, serta katanja: „Djangan toeanhamba berikan oeang ini kepada salah seorang dari pada kami, melainkan djikalau ada hadir kedoea kami djoega, maka toeanhamba berikan." Setelah itoe maka pergilah kedoeanja.

Hingga setahoen lamanja maka datang seorang dari pada kedoeanja serta katanja: „Jatoeanhamba! Bahwa tolan hamba itoe soedahlah sah mati; berilah dinar jang seratoes itoe kepada hamba'" Maka perempoean itoepoen tiada maoe memberikan dinar itoe akan dia, serta katanja: „Tiadakah kata toeanhamba kedoea itoe: Djangan toean berikan kepada salah seorang dari pada kedoea kami, melainkan kalau hadir kedoea kami? — Maka sekarang ini tiadalah hamba berikan kepada toeanhamba!"

Maka dipinta laki-laki itoe djoea serta dibawanja segala orang isi roemahnja dan orang jangsekampoeng dengan dia akan meminta dinar itoe. Maka merëka

Sluiten