Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Adaüoen orang jang mendjaga koeda itoe banjak benar- maka sekaliannja mendjalankan djabatannja dengan radjin dan hernat; sebab merbka .toe mgat akan titah radja: barang siapa jang tiada menger jakan pekerdjaannja dengan sempoernanja, tadapattada akan dinjahkan. Lag. poela t.tah radja itoe. „

siapa jang datang membawa chabar, mengatotar.koeda tszi kesajangankoe itoe mati, mstjajaja akan koesoe roeh boeangkan dari dalam negenkoe.

Hatta maka pada soeatoe ban pergrl,ah i®U.*» berboeroe kedalam hoetan semendjak fadjar terbi sehingga matabari terbenam. Sete.ab Bagmda .toe kembali, maka koeda tëzi itoe diantarkan orang kekanTgnja'. Maka di.ihat oranglah kelako^n koeda.to soedah beroebah, bendak t.doer sad a tiada maoe makan, minoem poen tiada maoe Maka herkatalah orang gembala koeda itoe sama sendmnja. „Apa moe lanja maka demikian? Entah karena terlaloe3 amat lelah djerih, entah sebab dihinggapi penjakit? Seorang poen tiada tahoe. Tiga hari kemoedian dan pada ito, matilah koeda tëzi itoe. Soesah hati °^gJ®"8® djaga kandang r.-dja itoe boekan kepalang. Sega merëka itoe moeram dan po^tjat moekanja. 7pS galibnja «laloe ramai orang mendJaankan nekerdiaannja didalam kandang .toe; tidak poeto, SST berdera.-de.ai. Akan tetapi setelah mat koeda tëzi itoe, djangankan gelak, berkata poen tiada kedengaran, hanja berbisik-bisik sadja. Soenji senjap ah kandang itoe, sebab merëka itoe ingat akan titah radja itoe; sprang poen tiada hendak mempersem-

Sluiten