Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

boekan patik ini jang akan diboeang, melainkan toeankoe sendiri!"

Demi didengar radja itoe akan perkataan alan-

alannja itoe, maka tersenjoemlah ia sambil bertitah: Tierdik sekali engkau ini; lagi poela engkau soedah meiepaskan orang jang mendjaga kandang itoe an pada hoekoeman jang koetetapkan dahoeloe. Sebab itoe tiadalah akoe djatoehkan hoekoeman itoe atasmoe, melainkan akoe ampoenilah kesalahanmoe!

27. Seorang kanak-kanak jang tama .

Adalah seorang perempoean; perempoean itoe bertenoen dibawah roemah. Ada poela seorang boedak ketiil bermain-main dibawah roemah itoe djoega. Maka terdjatoeh anak torak dari pada tangan perempoean itoe; maka diserajanja boedak itoe; katanja „Hai kanak-kanak, tolonglah ambilkan hamba anak toiak

lt0Sahoet boedak itoe: „Ta' maoe hamba; hamba hendak

bermain-main djoega." wi*np

Maka kata perempoean itoe: „Djanganlah begitoe,

tolonglah hamba ambilkan anak torak itoe; hamba beri kelak akan dikau padi banjak."

Demi didengar boedak itoe kata jang emi ia , maka diambilnjalah anak torak itoe, laloe ^"kannja kepada perempoean itoe, seraja katanja. „Ie p J ngan tidak petang ini djoega ema ben akan ham padi banjakMaka djawab perempoean itoe: vBalk^, Tiada berapa lama antaranja petanglah an,

Sluiten