Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mate. hnplhoel itoenoen terbanglah dan

OUt5Uclil itwc

anak radja poen poelanglah keroemahnja dengan doekatjitanja dan maloenja.

30. Entah benar!

Adalah seboeah negeri; maka radja didalam negen itoe soeka sekali mendengarkan orang bertjentera dan berhikajat. Makin ladjaib tjeritera itoe, makin terboeka hatinja. Maka se'adjaib-'adjaib tjeritera itoe, tiada pernah diseboet radja itoe bohong atau doesta, melainkan katanja hanja: „Entah benar!

Pada soeatoe hari bertitahlah radja itoe. „Djikala kiranja ada seorang jang pandai mengchabarkan soeatoe tjeritera jang koeakoe dan koeseboetkan bohong atau doesta, nistjaja koeberikanlah kepadanja seboeah roemah dengan keboen jang amat loeas!

Berpoeloeh orang datang menghadap Baginda akan bertjeritera. Akan tetapi sia-sia sadja lelah djerih orang itoe; sekalipoen tiada diseboet Baginda tjeriteranja bohong, melainkan selaloe radja itoe berkata.

Entah benar!" , ,

" Hatta maka pada soeatoe hari datanglah seorang

miskin menghadap radja itoe hendak mempersembah-

kan soeatoe tjeritera jang amat 'adjaib. Maka dengan

izin Baginda bertjeriteralah si Miskin itoe. Ja toeankoe

Sjah lalam! Pada soeatoe hari patik tanam sinh

didalam keboen patik; maka sirih itoe. aoeboe lah,

sebatang bertambah tinggi, bertambah tinggi djoea,

sehingga sampai keawan poetih. Maka pikir patik.

Sluiten