Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenal, tetapi kaoem keloearganja ada banjak dinegeri ini; semoeanja mendjadi gembala babi disini.

Mendengar kata si Miskin itoe terkedjoetlah radja itoe, laloe bertitah dengan moerkanja: „Doesta itoe!"

Maka sembah si Miskin: „Ja toeankoe Sjah 'alam; djikalau toeankoe akoe tjeritera patik bohong, patik minta toeankoe anoegerahi patik dengan roemah dan keboen seperti jang toeankoe djandjikan itoe!'

Maka dikaroeniakan radja itoelah roemah dan keboen kepada si Miskin. Maka kajalah si Miskin itoe dan senang kehidoepannja dengan anak bininja.

Akan radja itoe sekarang ini soedah kembali keiahmatoe'llah, dan sepandjang perkataan orang jang 'alim ta' ada lagi seorang radja poen diatas moeka boemi ini, jang sempat mendengarkan tjeritera jang sia-sia, sebab segala radja-radja pada zaman ini selaloe berqesahakan diri akan meramaikan negerinja dan mendatangkan kesedjahteraan dan kesentosaan keatas segala orang jang dibawah perintahnja.

31. Tiga patah kata.

Dinegeri Doerian Tinggi adalah soeatoe 'adat jang terlaloe amat 'adjaib. Djikalau ada seorang jang telah berboeat soeatoe kedjahatan atau kesalahan, maka perkaranja diperiksa dan diselidiki hakim dengan sempoernanja; akan tetapi seterang-terang salahnja, apabüa orang itoe pandai mengatakan tiga boeah kalimat jang benar-benar, sehingga tiada dapat disalahi atau

Sluiten