Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

seorang dari pada sahajanja mengambil air. Maka sahajanja itoepoen mengambil seboeah geleta, laloe keloear dari dalam roemah. Akan tetapi karena gopohnja loepalah ia mengoentjikan pintoe; maka dengan lekasnja pentjoeri itoe masoek kedalam roemah itoe.

Maka saudagar itoepoen pergilah kepada seboeah bilik jang lain; kesitoe djoega dibawa sahajanja air itoe bagi toeannja. Maka pada ketika itoe djoega pentjoeri itoe masoek kedalam bilik tempat poendipoendi itoe; setelah diambilnja maka berlarilah ia

mendapatkan kawannja.

Maka ditjeriterakannja bagaimana 'akalnja akan memperolëh poendi-poendi itoe; maka memoedjilah merëka itoe akan kepandaiannja dan tjerdiknja. Hanja seorang dari pada temannja tiada serta memoedji pentjoeri itoe; katanja: „Sebenarnja engkau pandai dan tjerdik, akan tetapi tiada sempoerna pekerdjaanmoe itoe; ada 'aibnja sedikit." Kata pentjoeri itoe: Apakah 'aibnja itoe?" Djawab temannja itoe: „Djikalau kiranja saudagar itoe melihat poendi-poendinja telah hilang ditjoeri orang, nistjaja dimarahinja dan disiksanja dan dipajoenja sahajanja jang tiada bersalah itoe. Kalau sempoerna tjerdikmoe, ta dapat tiada pandai engkau mentjari daja oepaja, soepaja sahaja itoe djangan dimarahi toeannja."

Baiklah!" kata pentjoeri itoe; „djikalau itoe^kehendak toean-toean, bolëhlah hamba kerdjakan." Maka poelanglah ia keroemah saudagar itoe; serta tibamaka mengetoeklah ia pada pintoenja. Maka bertanjalah jang empoenja roemah itoe: „Siapa engkau? jawa

Sluiten