Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

orang malaekat dari langit, maka ditangkapnja oleh malaëkat itoe akan kami kedoea. Maka diboeangkannja seorang kami kemasjrik, seorang kami kemagiib. Maka tidaklah kami berdaja lagi hendak menangkap dia itoe karena pahala sedekahnja itoelah ia dipelihaiakan Allah dari pada kami."

35. Radja Soeleman dengan Poeteri Bilkis.

Sebermoela pada soeatoe hari Radja Soelëman beitanjakan hal boeroeng hoedhoed, sabdanja: „Kemana ia? Kita tiada melihat dia dan tiada ia datang mengoendjoengi kita. Maka djikalau ia tiada datang esok hari kepada kita, nistjaja kita hoekoemkan dia dengan hoekoem jang amat sangat dan kita soeroeh tjaboet

boeloenja."

Pada keësokan hari boeroeng hoedhoed itoe datang mengoendjoengi Radja Soelëman dengan menghamparkan sajapnja serta menjembah: „Ja toeankoe! Bahwa hambamoe telah mengelilingi oedara; maka hambamoe akan mempersembahkan soeatoe perchabaian jang indah kepada toeankoe, dan djanganlah toeankoe segera moerka kepada hambamoe." Maka sabda Radja Soeleman: „Apa jang hendak engkau persembahkan? Sembah hoedhoed itoe: „Bahwa hambamoe telah melihat soeatoe negeri jang amat bagoes dan lagi maligai tempat radjanja terlaloe indah sekali; beberapa permata, jang tiada terhisab banjaknja, terkena pada maligai itoe; tetapi radjanja itoe perempoean, poeteri

Sluiten