Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kesini.' Maka dengan segera djin itoe membawa maligai itoe, dengan segala perhiasannja dan dengan sekedjap mata djoega dibawanja, diperdirikannja maügai itoe pada halaman istana Radja Soelëman. Maka Radja Soelëman naiklah keatas istana Baginda menantikan Poeteri Bilkis datang itoe.

Setelah Poeteri Bilkis sampai, maka dilihatnja raaligainja poen ada terdiri dekat pada istana Radja Soeleman; maka hëranlah ia. Sabda Poeteri Bilkis itoe kepada menterinja: „Baliwa maligai jang dihadapan ini seroepa maligai akoe." Maka sahoet menterinja: „Sesoenggoehnjalab ia." Kemoedian dari pada itoe maka Poeteri Bilkis itoe berdjalan diatas katja itoe; maka disangkakannja air, sebab djernihnja. Laloe disingsingnja kainnja; maka terlihatlah olëh Nabi Soelëman bahwa boeloe kaki poeteri Bilkis itoe sangat pandjang, benarlah seperti chabar orang; maka sebab itoe Nabi Soelëman memboeat perdjalanan dari pada katja akan melihat boeloe kaki Poeteri itoe.

Setelah sampai Poeteri Bilkis kepada istana Nabi Soeleman, maka ia menjerahkan dirinja kepada Nabi Soeleman dengan mengikoet agama jang sempoerna I selamat. Maka Bagindapoen nikahlah dengan Poeteri Bilkis itoe djoea adanja.

36. Orang jang salëh.

Adalah seorang laki-laki jang salëh dari pada kaoem bani Isra'il dan isterinja poen salëh. Kerdja isterinja pada tiap-tiap hari menggantih; maka soeaminja men-

Sluiten