Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

djoeal benangnja kepekan. Maka dibeli orang dan padanja seemas dirham. Maka dibelinja akan makanan doea koepang dan akan kapas doea koepang. Maka digantih isterinja kapas itoe; maka dibawa soeaminja kepekan benang itoe; maka dibeli orang dari padanja seemas dirham. Demikian halnja pada tiap-tiap han.

Sekali peristiwa pada soeatoe hari orang itoe soedah mendjoeal benangnja dan hendak membeli makanan, maka dilihatnja dipekan itoe doea orang laki-laki berkelahi. Maka bertanja laki-laki jang saleh kepada kedoea merëka itoe, katanja: „Apa sebabnja maka engkau bersoempah-soempahan!" Maka berkata seorang dari pada kedoea laki-laki itoe: „Pioetangkoe seemas dirham koepinta, tiada djoega diberinja." Maka kata laki-laki jang salëh itoe: „Djanganlah engkau berkelahi. Ini ada dirhamkoe seemas, ambil akan dikau. Maka diberinjalah kepada jang empoenja pioetang itoe, maka kembalilah ia keroemahnja. Maka kata isterinja akan dia: „Mengapa tiada toeanhamba bawa akan kita makanan dan kapas?" Maka dichabarkannja pen hal ia bertemoe dengan orang jang berkelahi sebab beioetang seemas dirham itoe. „Itoepoen hamba bajarlah

oetang orang itoe", katanja.

Demi didengar olSh isterinja hal jang demikian itoe, maka soekatjitalah ia, minta do'a akan soeaminja dan dipoedjinja akan dia dengan sebaik-baik poedji dan diketjoepinja tangan soeaminja. Maka bangkitlah ia, ditjarinjalah kapas jang ada tinggal. Maka dihimpoenkannja dari pada segala kapas jang beterbangan tatkala diboesoerinja itoe dan jang ada terselat pada

Sluiten