Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

segala dinding dan kapas jang leta bekas kena asap, sekaiian dihimpoenkannja, laloe digantihnja. Maka disoeroehnja djoeal benangnja kepada soeaminja kepekan. Tidak seorangpoen hendak membeli dia, sebab iram benangnja itoe. Maka kembalilah ia dengan doekanja. Maka bertemoe ia dengan seorang nelajan; dibawanja seëkor ikan olëh nelajan itoe. Ikan itoe hendak didjoealnja; tiada siapa maoe membelinja, sebab boesoek. Maka berkata nelajan itoe kepadanja: „Hai saudarakoe, mengapa engkau akoe lihat berdoekatjita?" Maka ditjeriterakannjalah peri hal benangnja tidak dibeli orang sebab letanja. Maka kata nelajan akan dia: „Marilah akoe membeli benangmoe itoe dengan ikankoe ini djoega."

Sjahdan maka didjoealkannjalah oenangnja itoe akan ikan jang boesoek itoe. Maka dibawanja keroemahnja. Maka disamboetlah olëh isterinja. Serta rninta do'a ia akan soeaminja teilaloe soekatjita ia, maka dibasoehnjalah ikan itoe, maka dibelahnja peroetnja. Hatta maka didapatnja didalam peroet ikan itoe sebidji manikam, maka diambilnja, laloe ditoendjoekkannja kepada soeaminja. Pada hal itoe kedoeanja tiada tahoe akan harga manikam itoe; kemoedian maka dibawanja olëh soeaminja kepekan, maka ditoendjoekkannja kepada seoiang saudagar tolannja jang tahoe akan harga permata. Maka dimintanja olëh saudagar itoe empat poeloeh riboe dirham serta katanja: „Engkau laki-laki fakir lagi da'if, dari mana engkau berolëh benda ini?" Maka sahoet laki-laki itoe: „Allah soebhanahoe wata'ala menganoegerahi kami." Maka tatkala didengarnja kata

Sluiten