Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pada merëka itoe dengan oepah jang tertentoe. Maka adalah seorang laki-laki jang koeoepah itoe bekerdja hanja stspenggal hari sadja. Maka koeberi oepahnja seperti oepah orang jang banjak itoe djoega. Karena ia bekerdja akan dakoe sepenggal hari djoega, maka ditjoetja orang jang lain itoelah akan dakoe, sebab akoe menjamaï akan oepahnja dengan mereka itoe. Maka kata seorang dari pada merëka itoe kepada akoe: „Mengapa kauberi oepah kepadanja sepeiti kauberi kepada kami? — karena ia bekerdja akan dikau sepenggal hari djoega." Maka sahoetkoe akan dia: „Hai hamba Allah! Mengapa demikian katamoe kepada akoe? Karena akoe tiada mengoerangkan hakmoe, soeatoe zarrah poen tiada; lagi poela barta itoe hartakoe; bolëh koeberi sekehendakkoe."

Maka serta didengarnja katakoe demikian, ngeranlah ia akan dakoe; ditinggalkannjalah oepahnja padakoe; njahlah ia. Maka koetaroehlah oepahnja itoe dalam roemahkoe. Beberapa lama antaranja, maka datanglah seorang, dibawanja seëkor lemboe, hendak didjoealnja kepadakoe. Maka koebelikanlah oepah itoe akan lemboe. Maka beranaklah lemboe itoe, dengan anoegeiah Allah mendjadi banjaklah. Beberapa lamanja kemoedian dari pada itoe datanglah kepadakoe seorang-orang toea lagi da'if, tiada akoe kenal akan dia. Maka katanja kepadakoe: „ Adapoen hakkoe ada padamoe! — maka diseboetkannja halnja meninggalkan oepahnja pada tangankoe. Maka akoe kenallah akan dia; katakoe: „Bahwa sanja lama djoea akoe mentjahari akan dikau; terimalah hakmoe!" Maka koetoendjoekkanlah

Sluiten