Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kepada akoe. Maka koesamboetkanlah kainnja dan koedoedoekkanlah dia pada sisikoe. Maka gementarlah segala anggotanja. Katakoe akan dia: „Apa moelanja maka anggotamoe gementar ini?" Katanja: „Lari pada takoet akoe akan Allah, Toehan sarwa sekalian 'alam." Maka katakoe kepada perempoean itoe: „Engkau lagi takoet akan Allah dalam kesakitanmoe ini; dan akoe dalam kesenangankoe ini tiada poela takoet akan Allah ta'ala!" Maka koelepaskanlah dia dan koeberilah kepadanja dari pada hartakoe akan kafarat dosakoe menjamboet kainnja itoe. Maka katanja lagi: „Ja loehankoe! Djika ada pekerdjaankoe itoe dengan karenamoe dan karena takoet akan dikau dan karena menoentoet kerBdaanmoe, maka boekakan apalah kiranja bagi kami pintoe goea ini!"

Maka diboekakan Allahlah pintoe goea itoe; maka

keloeailah merëka itoe dari dalam goea itoe dengan

bei kat pekerdjaan merëka itoe, karena takoet akan Allah.

40. Mimpi jang baik.

Pada zaman dahoeloe kala adalah seorang saudagar dinegeri Bagdad, jang terlaloe kajanja. Anaknja hanja seoiang, namanja 'Abdoe'lkadir. Tatkala saudagar itoe berpoelang kerahmatoe'llah, maka 'Abdoe'lkadir itoe soedah sampai 'oemoer dan sempoerna 'akalnja. Maka iapoen berniagalah. Akan tetapi betapapoen perboeatannja, soeatoepoen tiada mendjadi; sebab itoe makin han makin soesoet kekajaannja. Tiada berapa lama

Sluiten