Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■seorang dari pada kaoem Fira'oen itoe: „Ada perempoean seorang pada kampoeng hamba jang bersoesoe." Maka dibawa orang kepada Fira'oen. Takdir Allah perempoean itoepoen iboe Moesa. Adapoen merëka itoe tiada mengenal dia; maka disoeroeh perempoean itoe olëh Fiia'oen menjoesoei Moesa. Maka menjoesoelah Moesa.

Beiapa lamanja pada soeatoe hari Fira'oen meriba Moesa, maka dipermain-mainnja olëh Moesa djanggoet Firaoen. Maka ditarikkannja olëh Moesa; maka sakit dirasai olëh Fira'oen, laloe rasanja sampai keotaknja. Maka ngeranlah Fira'oen akan Moesa; pada ketika itoe djoega hendak diboenoehnja. Maka kata Fira'oen akan isterinja: „Ja Asiah! Adapoen ia ini koeboenoehlah!' Maka sahoet Asiah: „Apa moelanja maka hendak diboepoeh Radja akan dia?" Kata Fira'oen: „Ditarikkannja djanggoetkoe, laloe keotakkoe sakitnja; takoet ia inilah kanak-kanak jang akan membinasakan keradjaankoe dan agamakoe." Maka kata Asiah: „Adapoen ia ini kanak-kanak lagi ketjil, ta' ada baginja boedi sedikit djoeapoen. Segala pekerdjaan jang dikeidjakannja itoe tiada dengan boedi bitjaranja. Djika Radja tiada pertjaja, tjoba olëh Radja; ambil bara api, boeboeh pada soeatoe tempat dan ambil emas seperti bara itoe besarnja, boeboeh pada soeatoe tempat; maka hampirkan kepadanja. Djika diambilnja bara^api itoe, njatalah ia tidak berboedi; djika diambilnja emas, njatalah ia ber'akal, — dan njatalah barang pekerdjaannja tiada dengan boedi bitjaranja." Maka kata Fira'oen: „Benar katamoe itoe!" Maka

6

Sluiten