Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

datang kenegeri Bagdad ini; dan apa sengadja toeanhamba? dan mengapa tiada toeanhamba datang mengoendjoengi hamba, dan apa sebabnja tiada toeanhamba mengatakan segala hal toeanhamba dan segala hadjat toeanhamba kepada hamba?"

Maka hadji Chorsani itoe poen tersenjoem berdiam dirinja, tiada berkata-kata. Maka sebagai djoea ditanjakan radja itoe kepadanja serta dengan maloenja dan dengan sopannja akan dia; dan segala laskarnja poen berdirilah sekalian.

Demi dilihat olëh 'atar itoe akan hal jang demikian itoe, maka iapoen pingsanlah dari pada sangat takoetnja. Maka tatkala kembalilah radja itoe, maka berkatalah 'atar itoe kepadanja, serta katanja: „Bahagia bagimoe, hai hadji! Masa mana engkau pertaroehkan kepada hamba tali lëhërmoe itoe? Moedah-moedahan ingat hamba." Maka dikatakan hadji itoe akan peri tali lëhêr itoe pada hari anoe pada ketika anoe. Maka demi didengar 'atar kata hadji itoe, maka iapoen bangkitlah seraja pergi mentjari tali lëhër itoe dalam taroehannja. Maka laloe dibawanja tali lëher itoe kepada hadji itoe serta katanja: „Sesoenggoehrijalah adalah hamba chilaf; djika tiada toeanhamba ingatkan, nistjaja loepalah hamba, karena hamba sangkakan soedah toean ambil tali lëhër itoe." Serta katanja: „Hai hadji, djangan toeanhamba katakan kepada radja itoe; senistjaja matilah akoe!" Maka diambil hadji tali lëhër itoe serta katanja* „Apa faëdahnja akoe mengatakan kepada radja itoe!" Maka pikirnja dalam hatinja: „Moedah-moedahan maoe radja itoe membeli dia!'

Sluiten