Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

saka itoe. Maka tiada berapa lama antaranja matilah bapanja; maka ditanamnjalah majat bapanja dengan sepeitinja. Setelah selesai pekerdjaan mengoeboerkan bapanja itoe, maka iapoen mendjadi hamba radja, membawa tempat sirih radja; barang kemana radja itoe pergi, ditoeroetnja djoega. Radja itoepoen terlaloe amat kasih akan dia, sebab lakoe tingkahnja dan boedi bahasanja, serta tiada pernah ia melaloei barang perintah radja itoe. Lagi poela segala poesaka kata jang ditinggalkan bapanja, selaloe diingatnja djoega.

Setelah beberapa lamanja radja itoe melihat kebaktian Noeroe'lkamar itoe kepadanja, maka radja itoepoen mengaroeniakan soeatoe pangkat kepadanja, mendjadi menteri didalam istana radja. Maka bertambah-tambahlah kebaktiannja kepada Baginda dan kepada segala isteri dan poetera Baginda; dan isi istana radja itoepoen kasihlah sekaliannja akan dia. Maka apabila menteri-menteri jang lain melihat hal Noeroe'lkamar amat dikasihi olëh Baginda, serta dipertjajaïnja pada anak isterinja itoe, maka masing-masing dengkilah akan dia dan mentjari dajalah akan mendatangkan tjelaka keatas Noeroe'lkamar itoe.

Adalah seorang menteri jang berboeat fitnah kepada jadja itoe. Pada soeatoe hari radja itoe pergi kepada soeatoe tempat akan bermain-main; tinggal disana setengah boelan lamanja. Maka Baginda poen memberi titah kepada Noeroe'lkamar akan menoenggoei segala isteri dan poeteranja didalam istana. beserta "dengan beberapa hoeloebalang jang pjlihan. Maka Noeroe'lkamar itoepoen mengerdjakanlah sebagaimana titah

Sluiten