Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kasih dan ingin akan saudarakoe: hendaklah saudarakoe dapatkan djoea dengan perlahan-lahan dan ëkor saudarakoe hendaklah digojang^göjang dan lidah saudarakoe hendaklah dioeloer-oeloerkan dan kepala saudarakoe hendaklah toendoek-toendoekkan, seolah-olah sama rata dengan' tanah. Sebagai lagi: djikalau kiranja dïsapoe-sapoe orang kepala saudarakoe dengan tapak kakinja, maka segeralah berbaring tidoer menelentang; demikianlah hendaknja jang saudarakoe Tterdjakan, — kemoedian ta'dapat tiada orang banjak semoeanja kasih akan saudarakoe. Seperti oentoeng hamba ini, dimanalah bolêh? — karena sekalian orang habis bentji kepada hamba; sebab soedahlah pintanja dahoeloe-dahoeloe kala dari pada nënëk mojang kami, meskipoen tiada berdosa diboenoeh orang djoea. Haï saudarakoe kedoeanja! Baiklah djoea hamba bersemboenji."

Setelah soedah bermoepakat itoe, maka koetjingpoen berdjalanlah mendapatkan roemah Toerani. Maka sekalian orang berkawal itoepoen tiadalah pedoelj., akan tetapi semoeanja poen tersenjoem-senjoem melihat koetjing itoe terlaloe gemoeknja. Maka koetjing itoepoen naiklah keatas istana Toerani itoe. Setelah dilihat olëh segala dajang-dajang koetjing itoe, maka segeralah ditangkapnja laloe dipangkoenja. Maka banjaklah dajangdajang itoe bereboet-reboetkan koetjing itoe. Maka terdengarlah olëh Toerani soeara segala dajang-dajang itoe hiroe biroe sadja dengan kesoekaannja. Maka kata Toerani: „Hai segala dajang-dajang, apa djoega jang kamoe soekakan sepandjang hari ini?" Maka

Sluiten