Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kerbau hamba. Adakah toeanhamba melihat orang

membawa kerbau disini tadi ?

Maka sahoetnja: „Tiada hamba melihat kerbau

toeanhamba itoe."

Maka kata anak radja itoe: „Hamba tiada melihat Hno- tehani ada hamba bertemoe didjalan tadi

üci uau j wvvv*r*

bekas tapak kerbau terlaloe besar, dan boeta matanja disebelah kanan dan lagi kerbau itoe soedah toea, dan

tiada bergigi roepanja kerbau itoe.'

Maka kata orang jang empoenja kerbau itoe: „Dimanakah telah engkau djoealkan kerbau itoe?

Maka sahoet anak radja itoe: „Bilamana poela akoe mendjoeal kerbaumoe itoe dan bagaimanakah 'adatnja orang didalam negeri ini? Soedah ia bertanja kepada kita, sekarang dibalikkannja poela mengatakan kita jang mendjoealkan! Apa sebab maka dikatakan radja negeri ini 'adil, sedang ra'iatnja sedemikian ini halnja.

Maka sahoet orang itoe: „Djanganlah banjak katamoe lagi!" Laloe dibawanja kepada radjanja. Maka titah radja: „Pendjarakanlah dahoeloe, karena hari soedah malam!" Maka dipendjarakan oranglah akan

anak radja itoe.

Arkian maka saudaranja itoepoen sampailah dengai

segala ra'iat bala tenteranja pada malam itoe djoega. Maka dipersembahkan oranglah kepada Bagmda, mengatakan anak radja dari pada seboeah negen datang hendak berhoekoem dengan saudaranja; ia min a 1tjarakan kepada toeankoe disini. Maka disoeroehlah olëh Baginda beri tempat akan anak radja itoe. Maka iapoen doedoeklah seraja menantikan saudaranja, ka-

Sluiten