Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geralah pergi mengerahkan segala orang berboeat ba-^ ngoen-bangoenan ditepi pantai akan tempat Baginda melihatkan ia menghoekoemkan anak radja itoe. Setelah soedah maka sembah anak biaperi: „Ja toeankoe Sjah 'alam, silakanlah toeankoe berangkat ketepi pantai, naik keatas bangoen-bangoenan itoe, toeankoe! karena pada hari ini telah genaplah toedjoeh hari, seperti

djandji doeli Sjah 'alam itoe."

Maka Baginda poen segeralah berangkat, diiringkan olëh segala radja-radja dan hoeloebalang ra'iat sekalian. Maka anak radja jang ketiga itoepoen datanglah menghadap Baginda. Maka kata anak biaperi itoe kepada anak radja itoe: „Ja toeankoe! Apakah jang hendak

toeankoe bitjarakan itoe?"

Maka sahoet anak radja jang toea itoe: „Hamba minta hoekoemkan kemala jang doea boeah ini, karena jang seboeah itoe soedah hilang.

Maka segeralah disamboet olëh anak biaperi itoe akan kemala itoe, laloe berlari-lari hendak memboeangkan kemala itoe kelaoet, sambil berkata: „Apalah goenanja ditaroehkan, soepaja soedah bitjara kemala ini?" ,

Maka olëh anak radja jang tengah dan jang boengsoe

itoepoen berlari-lari mengoesir anak biaperi itoe, hendak merampas kemala itoe, seraja menangis, katanja: „Wah ajahanda, hilanglah roepanja ajahanda pada

hari ini!" , ,

Maka anak biaperi itoepoen kembalilah menghadap

Baginda dan akan kemala itoe diberikannjalah kepada

anak radja jang tengah itoe seboeah dan kepada ana

Sluiten