Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Soeltan Haroenoe'rrasjid: „Hai Aboe Nawas! Djaoeh lagi tempat itoe?" Maka sembah Aboe Nawas: „Tiada djaoeh lagi; tampaklah soedah pohon kajoe itoe." Maka Aboe Nawas dengan Radja Haroenoe'rrasjid poen berdjalanlah pergi mendapatkan tempat itoe.

Telah sampailah kepada pohon kajoe itoe, maka sembah Aboe Nawas kepada Soeltan itoe: „Ja Sjah alam, doedoeklah Sjah 'alam dibawah pohon kajoe ini dahoeloe; biarlah patik pergi dahoeloe melihat boenji-boenjian itoe, dekat atau tiada." Maka Aboe Nawas poen pergilah kepada orang Badoei jang bertanam gendoem itoe; maka katanja kepada orang Badoei itoe: „Maoekah engkau membeli teman akoe, laki-laki jang baik lagi gemoek badannja?" Maka kata! Badoei itoe: „Dimanakah tempatnja teman toeanbamba itoe? Antarkanlah hamba ketempatnja!" Maka djawab Aboe Nawas: „Hai Badoei! Adapoen temankoe itoe, terlaloe sangat akoe sajang akan dia; dan apabila akoe bawa engkau bersama-sama dengan akoe, dan matakoe memandang moekanja, nistjaja tiadalah akoe terdjoeal dia itoe." Maka kata Badoei itoe: „Sekarang ini dimanakah kawan toeanhamba itoe?" Maka sahoet Aboe Nawas: „Marilah engkau bersama-sama dengan akoe, soepaja koetoendjoekkan dia!" Maka orang Badoei itoe dengan Aboe Nawas berdjalanlah sehingga dekat-dekat pada tempat Soeltan Haroenoe'rrasjid doedoek.

Telah sampai maka ditoendjoekkannjalah radja itoe doedoek dibawah pohon kajoe itoe. Serta dilihat olëh Badoei itoe, maka katanja: „Berapalah harganja?"

Sluiten