Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sahoet Aboe Nawas: „Adapoen akoe beli dahoeloe seratoes dinar emas; maka sekarang poen demikian itoe djoega harganja." Setelah itoe maka kata Badoei itoe poela: „Baiklah! Inilah akoe membajar seratoes dinar kepada Aboe Nawas." Maka Aboe Nawas poen menerimalah 100 dinar itoe; kemoedian maka kata Badoei itoe: „Hai menteri radja didalam negeri Bagdad ini! Adapoen toeanhamba mendjoeal seorang teman kepada hamba ini; berilah soeatoe soeiat Jteterangan kepada bamba ini!" Setelah itoe maka Aboe Nawas poen menjoerat soeatoe soerat, ljy^sogng diberinja kepada Badoei itoe. Adapoen boenji soerat itoe demikianlah: „Bahwa sanja Aboe Nawas telah mendjoeal Soeltan Haroenoe'rrasjid kepada Badoei dengan harganja 100 dinar emas." Telah itoe maka Aboe Nawas poen kembalilah berdjalan menoeroet djalan jang lain poelang keroemahnja.

Baharoe Aboe Nawas itoe berdjalan, maka Badoei itoepoen pergilah kepada tempat Soeltan Haroenoe'rrasjid; maka katanja: „Marilah engkau poelang keroemahkoe itoe!" Maka Baginda berdjalanlah keroemah Badoei itoe; tetapi Badoei itoe tiadalah ia mengenal Soeltan Haroenoe'rrasjid. Apabila sampai keroemahnja itoe, maka disoeroehnja Soeltan itoe naik; maka doedoeklah Baginda didalam roemah itoe. Apabila hari soedah malam, maka olSh Badoei itoe poen diberinja makan Soeltan itoe; diboeboehpja pada soeatoe ^gelang kajoe nasi sedikit dengan minjak sapi sedikit ^Tikan kering sedikit. Melihat halnja jang demikian itoe, maka Baginda poen insaf akan dirinja, didalam

Sluiten