Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Badoei itoe, katanja: „Aboe Nawas itoe, kemana perginja?" Sahoet Badoei itoe: „Adapoen Aboe Nawas itoe soedahlah ia poelang keroemahnja, karena enB^u ini soedah didjoealnja kepada akoe dengan harga 100 dinar emas; ada soerat keterangannja, jang dibenkannia kepadakoe." Maka olëh Badoei itoe diperhhatnja soerat keterangan itoe kepada Soeltan Haroenoe rrasiid Maka Baginda poen tiada terkata-kata lagi dan pada perboeatan Aboe Nawas itoe diatas dinnja. Setalah itoe maka Baginda poen berkata kepada orang Badoei itoe; katanja: „Akoe ini Soeltan Haroenoe'rrasjid, radja jang memerintah didalam negen Bagdad!" Demi didengar oleh Badoei itoe akan perkataan Baginda jang demikian itoe, maka Badoei itoe poen soedjoed menjembah kaki Amiroe lmoe minin maka sembahnja: „Ja toeankoe Sjah 'alam. Tiadalah patik sekali-kali mengetalioei akan Sjah 'alam; ampoenilah dosa patik ini!" Setelah soedah minta ampoen Badoei itoe, maka Baginda poen berkata: „Hai Ba oei, barang kauantarkan apalah akoe kedalam istanakoe. Maka sembah Badoei itoe: „Ja toeankoe Sjah alam, patik djoendjoenglah segala titah doeli jang dipertoean'" Telah itoe maka Badoei itoe poen mengam 1 kain, diperboeatnja seperti bogaian. Setelah soedah maka Soeltan Haroenoe'rrasjid poen masoeklah kedalam boeaian itoe, laloe dioesoeng oleh Badoei itoe dengan beberapa orang kawannja radja itoe, dibawanja kedalam istana Baginda. Apabila Baginda soedah sampai kedalam istananja, maka dikoerniakan Baginda seratoes dinar kepada Badoei itoe, serta kata-

Sluiten