Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja toeankoe Sjah 'alam! Patik mohonkan ampoen beriboe-riboe ampoen kebawah doeli Sjah 'alam. Pada tatkala Sjah 'alam dipoelau Langkawi bermain tjatoer dengan seorang Nachoda, toeankoe! moela-moela toeankoe berikan harta dan koeda dan tjintjin keradjaan kepadanja; koeda dan tjintjin Sjah 'alam itoe dikembalikan djoega olëh Nachoda itoe." Maka titah Bagima.

Betoel!" Sembah menteri: „Kemoedian Nachoda itoe alah, maka dipersembahkannja goendiknja; tiga haii tiga malam tinggal didalam istana toeankoe bersamasama dengan toeankoe, maka toeankoe kembahkan; itoelah boendanja padoeka anakanda ini." Titah Radja: Dimanakah ia goendik Nachoda itoe?" Sembah menteri- Ada didalam istana, toeankoe!" Titah Baginda: Soeroeh ia keloear!" Maka Sitti Sarah poen keloear memakai pakaian jang dipakainja tatkala pergi kepada Radia itoe dipoelau Langkawi. Serta Baginda melihat toean poeteri itoe keloear, maka Baginda poen menggêlëng-gëlëngkan kepalanja, serta memoedji Alah ta'ala; maka baharoelah diambil oleh Baginda akan anakanda itoe, dipeloeknja dan ditjioemnja; laloe Baginda bertjermin bersama-sama dengan anakanda itoe, dilihat Baginda betoel seroepa, tiada bersalahan lagi.

Siahdan pada hari itoe Baginda menggelar padoeka anakanda itoe Radja Tahir Sjah, serta memben sedekah kepada segala fakir miskin didalam negen itoe, besar ketjil, tiada lagi terhisabkan; seorang tiada ditinggalkan, rata sekaliannja. Setelah soedah ana anda itoe oesianja sampai enam tahoen, disoeioeh Baginda beladjar mengadji. Beberapa lama mengadji,

Sluiten