Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nemingen, die voor haar bedrijf de beschikking behoeven over bouwgronden van de Inlandsche bevolking.

Bovendien, houdt men rekening met het doel der vastgestelde beperkende bepalingen en met de omstandigheid, dat het daarbij geducht bezwaar voor de bevolking niet gelegen is in de fabrikage van het product, maar hoofdzakelijk in het onttrekken van zekere uitgestrektheid grond en zeker quantum water aan den Inlandschen landbouw, dan zal het duidelijk zijn, dat voor de toepassing dier bepalingen het criterium van het in werking brengen eener onderneming niet te zoeken is in den bouw der fabriek noch in het voor het eerst in gebruik stellen der machines.

In welken zin ook, elke bindende definitie zou tot averechtsche interpretatiën aanleiding kunnen geven, waarom het raadzaam is geoordeeld van zoodanige omschrijving af te zien.

Het in werking brengen eener landbouwondernemingis eene zaak van geheel feitelijkeu aard, die nu eens uit deze, dan uit gene omstandigheid moet worden afgeleid.

Een voor alle gevallen geldend criterium is daarvoor bij de wet niet te stellen; in elk zich voordoend geval dient uit het verband der feiten te worden opgemaakt, of de onderneming al of niet in werking is gebracht, waaromtrent c. q. bij het Bestuur of den rechter te minder twijfel behoeft te bestaan naar gelang hare inrichting en werkzaamheid in een verder stadium van ontwikkeling zijn gekomen.

3. Waarom ge- De ordonnantie in Staatsblad 1894 n°. 87 sprak alleen sproken is van van het „in werking brengen" van ondernemingen, het in werking 1 hans omvat de bij artikel 1 gevorderde vergunning, brengen, »en drij- nevens het in werking brengen, ook het drijven der ven" eener on- onderneming, omdat beweerd zou kunnen worden dat derneming. zoodanige vergunning hare kracht verliest zoodra de

Sluiten