Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder die omstandigheden wordt de onderneming als definitief gestaakt beschouwd; of ook binnen genoemden termijn tot die gevolgtrekking termen bestaan, wordt zoo noodig door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur afzonderlijk beoordeeld.

9. Vorm der Tengevolge der scheiding van de tot regeling der aanvragen om ver-onderwerpelijke aangelegenheid strekkende voorschrifyunning tot het in ten, in wettelijke voorzieningen, bij ordonnantie vastwerking brengen gesteld, en bepalingen van meer administratieven aaid, en drijven eener bij besluit van den Gouverneur-Generaal uitgevaardigd, suiker- of indigo- zijn de bedingen, betrekking hebbende op den vorm, onderneming. den inhoud en de behandeling der aanvragen van nevenvermelde strekking, welke in de artikelen 2—5 der verordening van het jaar 1894 waren opgenomen, thans overgebracht naar de Voorschriften tot uitvoering der ordonnantie, in § 1 waarvan die bepalingen zijn samengevat.

De eerste alinea van die paragraaf geeft omtrent den vorm dier aanvragen de aanwijzing, dat zij schriftelijk moeten worden ingediend.

Evenals alle andere aanvragen en verzoeken, ter zake mn de ordonnantie en hare toepassing tot de Regeering of het Bestuur te richten, zijn, ingevolge het bepaalde bij artikel 1 j°. artikel 12 der zegelordonnantie in Staatsblad 1885 n°. 131, de hierhedoelde requesten onderworpen aan het uniform zegelrecht van ƒ 1.50.

10. Inhoud der Om te kunnen beoordeelen of de ingediende aanaanvragen:] vraag tot het in werking brengen of drijven eener a. Plaats van suiker- of indigo-onderneming, uit een oogpunt van vestiging der hygiëne of in verband met andere locale belangen, onderneming, voor inwilliging vatbaar is, behoort natuurlijk in de eerste plaats bekend te worden gesteld, waar de fabriek gevestigd of weder in werking gebracht zal worden.

Sluiten