Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tatie worde overgegaan vóór de juiste plek van den bouw der fabriek zal zijn goedgekeurd ('), hetzij daarin de vereisehte beperkingen te dien aanzien voor te schrijven.

Voor indigo-ondernemingen wordt tevens de aanduiding verlangd „van de plaatsen, waar men fermenteer„of klopbakken wenscht te bouwen of weder in gebruik „te stellen", vermits het bij dien tak van landbouwnijverheid voor bovenbedoeld onderzoek vooral op deze inrichtingen aankomt.

b. Omvang der De tweede factor, waaromtrent eene opgaaf wordt onderneming, verlangd, is de aan de onderneming te geven omvang.

Het ligt toch in de rede, dat de beoordeeling of en in hoever het bedrijf zal schaden aan de oeconomische belangen der Inlandsche bevolking, grootendeels afhankelijk zal zijn van den omvang, dien de ondernemer zich voorstelt aan zijne aanplantingen te geven.

Bovendien is die opgaaf onmisbaar, in verband met de bepaling in het eerste lid van artikel 3 der ordonnantie, dat in de vergunningen tot het in werking brengen en drijven eener onderneming als bedoeld in artikel 1, een maximum voor den jaarlijkschen brutoaanplant moet worden vastgesteld, waarbij natuurlijk in de eerste plaats met den wenscli van den belanghebbende zeiven zooveel mogelijk rekening zal worden gehouden.

De bepaling sub la. b van alinea 1 der hoogergenoemde paragraaf van de Uitvoeringsvoorschriften vordert evenwel zoodanige opgave alleen „ingeval „geheel of gedeeltelijk eigen geteeld suikerriet of „indigo-gewas zal worden verwerkt", dus, in het algemeen, slechts voor den eigen aanplant der onder-

(i) Deze goedkeuring wordt gewoonlijk aan het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur overgelaten.

Sluiten