Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neming, niet voor de uitgestrektheid van het c. q. door aankoop van anderen te verkrijgen gewas.

Deze beperking is een uitvloeisel van het bij de behandeling van artikel 2 der ordonnantie te bespreken om — niettegenstaande de oprichting van suikerof indigo-ondernemingen, geheel of gedeeltelijk berustende op den grondslag van overeenkomsten met de Tnlandsche bevolking tot opkoop van gewas, mede onderworpen is aan de bij artikel 1 omschreven verplichting — voorshands de uitgestrektheid van dien jaarlijkschen opkoop niet krachtens wettelijk voorschrift aan een maximum te binden, ofschoon de algemeene machtiging in het laatste lid van artikel 3 den Directeur van Binnenlandsch Bestuur ten volle autoriseert om, desverkiezend, ook ten deze voorwaarden te stellen, in welk geval overleg met den belanghebbende uit den aard der zaak evenmin achterwege zal blijven.

c. Arbeidsveld. Om de sub b omschreven vraag te kunnen beantwoorden, is het niet minder een hoofdvereischte eene duidelijke omschrijving te erlangen van de streek, waarbinnen die aanplant jaarlijks tot stand zal worden gebracht, alzoo van het arbeidsveld, waarover de ondernemer zijn bedrijf denkt uit te strekken.

Of voor de nieuwe fabriek nog voldoende grond en water beschikbaar is, kan toch alleen voor een bepaald aangewezen terrein gezegd worden; m. a.w. de quaestie of de aanvraag voor inwilliging vatbaar is, kan alleen getoetst worden aan de gesteldheid van zekere nauwkeurig aangeduide streek, in dit geval het door den aanvrager opgegeven arbeidsveld.

De eiseh nu eener „duidelijke omschrijving" hiervan, maakt het onderwerp uit van de bepaling sub c van het eerste lid van § 1 der Voorschriften.

Toelichting.

2

Sluiten