Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„onderneming bezwaar bestaat met het oog op brand„gevaar voor aangrenzende perceelen of in verband met „hygiënische of andere locale belangen — in welk geval „de stukken met een voorstel tot afwijzing den Directeur van Binnenlandsch Bestuur terstond worden „aangeboden — en voorts of de oeconomische belangen „der Inlandsche bevolking zich niet verzetten tegen het „verleenen der vergunning.

„Bij dat onderzoek wordt rekening gehouden met „eventueel door derden tegen de aanvraag ingebrachte „bezwaren".

b. Com missiën Omtrent de samenstelling der commissiën en de aanban onder- wijzing der personen, welke met het onderzoek der zoek. aanvragen worden belast, zijn geene regelen gesteld.

Sedert de inwerkingtreding der ordonnantie in Staatsblad 1894 n°. 87 is steeds hierin voorzien door de Hoofden van gewestelijk bestuur, die, met inachtneming der omstandigheden, bedoeld onderzoek deden verrichten door de plaatselijke ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur, zoo noodig bijgestaan door een Waterstaatsambtenaar.

De resultaten, op die wijze verkregen, hebben geene aanleiding gegeven om in deze eene andere gedragslijn aan te nemen en voor die commissiën eene bepaalde samenstelling voor te schrijven, welke met de locale toestanden allicht niet in overeenstemming en daardoor aan eene vlugge en goede behandeling van zaken meer schadelijk dan bevorderlijk zou kunnen zijn.

Te minder bestond daartoe urgentie, in verband met het bepaalde bij het vijfde lid der onderwerpelijke paragraaf, dat de Directeur van Binnenlandsch Bestuur, op verlangen van den aanvrager, een nader onderzoek kan bevelen door daartoe door hem in overleg met zijn ambtgenoot der Burgerlijke Openbare Werken aan te wijzen deskundigen; een onderzoek dus, als het

Sluiten