Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ware, in hoogere instantie voor den aanvrager, die zich over de conclnsiën van de eerste opname bezwaard mocht gevoelen.

c. Termijn van Ook de aanwijzing van een bepaalden termijn van onderzoek. onderzoek is, bij de uiteenloopende gevallen en de eigenaardige moelijkheden, welke bij de behandeling der aanvragen zich kunnen voordoen, minder raadzaam voorgekomen.

Voorzichtigheidshalve had die termijn niet anders dan vrij ruim gesteld mogen worden, waarmede de belangen der aanvragers in de meeste gevallen echter niet gediend zouden zijn geweest.

Het groote gewicht eener zaak als de oprichting eener landbouwonderneming van den onderwerpelijken aard, niet alleen voor den aanvrager zeiven en diens geldschieters doch ook voor de Inlandsche bevolking, verschaft den besten waarborg, dat met het onderzoek niet noodeloos getalmd zal worden, zoodat alleen de opdracht, dit „ten spoedigste" te doen instellen, voldoende voorkwam.

d. Eerste ge- Het eerste punt, waarmede men zich bij het onderdeelte van zoek der aanvragen heeft bezig te houden, is alzoo de het onder- vraag of het in werking brengen en drijven der bezoek. oogde onderneming aan bezwaren onderhevig is „met „het oog op brandgevaar voor aangrenzende perceelen „of in verband met hygiënische of andere locale be„langen".

Zorg voor de persoonlijke en zakelijke belangen van de nabij de op te richten fabriek gevestigde ingezetenen, was de overweging, welke aan deze, aan de resolutie in Staatsblad 1836 n°. 10 ontleende, voorwaarde ten grondslag lag.

Met deze bedoeling is schijnbaar minder in overeenstemming het sub n°. 10« medegedeelde omtrent de

Sluiten