Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„waarborgen, of, waar dit niet mogelijk is, zal de ondernemer, hetzij door het waterreeht van een deel der „bouwvelden van de bevolking af te koopen, hetzij „door meer grond met het daarbij behoorend water in „te huren dan hij wenscht te beplanten, zich van een „voldoende hoeveelheid irrigatiewater kunnen voorzien.

„In alle gevallen moet echter op den voorgrond staan, „dat de bevolking bij den nieuwen toestand niet „verlieze".

Ofschoon de aangehaalde Circulaire, bepaaldelijk wat betreft de daarin gemaakte opmerkingen omtrent waterregelingen, irrigatiekaarten, afkoop van water, het bij den grond behooren van het water enz. verouderd is, en met de intrekking van de verordening in Staatsblad 1894 n°. 87 geacht moet worden te zijn vervallen, zal met de daarin voorkomende beschouwingen ook in het vervolg in het algemeen nog wel rekening moeten worden gehouden, met dit voorbehoud echter, dat de factor „grond" daarbij alleen in positieven zin in aanmerking zal mogen komen, in dier voege dat bij het onderzoek vastgehouden worde aan het beginsel, dat het in het algemeen en om onderscheidene redenen van oeconomischen aard ongewenscht te achten is, dat van de bevloeide gronden eener desa telken jare meer dan één derde gedeelte met suikerriet zou worden beplant en dat bedoeld gewas zou worden geteeld op gronden, waarop in het voorafgaand jaar dat gewas werd verbouwd.

15. Indiening Bij het onderzoek der aanvragen — verklaart de van bezwaren laatste alinea van lid 4 der eerste paragraaf van de door derden. Uitvoeringsvoorschriften — „wordt rekening gehouden „met eventueel door derden ingebrachte bezwaren".

Op welke wijze getracht is belanghebbenden zooveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om van ingekomen verzoeken kennis te nemen, is onder n°. 12 hiervoren vermeld.

Sluiten