Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan zon kunnen worden met eene eenvoudige meting langs den omtrek der tuinen, zonder zich bezig te houden met tijdroovende uitmetingen van paden, leidingen, goten enz., welke trouwens ook een onafscheidelijk onderdeel uitmaken van den aanplant.

Evenzeer spreekt het van zelf, dat de vaststelling der maxima zou moeten geschieden in de geijkte vlaktemaat van bouws ter grootte van 500 vierkante Rijnlandsche roeden en geene rekening kon worden gehouden met de onder allerlei plaatselijke benamingen op verschillende ondernemingen gebruikelijke „bouws"' van uiteenloopende grootte, vaak door den fabrikant in vroegere jaren in zwang gebracht bij de jaarlijksche inhuring der gronden van den Inlander.

20. Maximum Het maximum der uitgestrektheid van den jaarvoor de reeds in lijkschen bruto-aanplant van maalriet of indigo-gewas werking zijnde der bij de inwerkingtreding van de ordonnantie reeds ondernemingen, in exploitatie zijnde ondernemingen, welke geheel of gedeeltelijk door eigen aanplant, op van de Inlandsche bevolking gehuurde velden, in hare behoefte aan grondstof voorzien, zal krachtens het eerste lid van artikel 2, door den Gouverneur-Generaal bepaald worden „naar", d. w. z. naar den maatstaf van, de uitgestrektheid van „den grootsten aanplant", dien de onderneming van genoemde gewassen „heeft aangelegd „in het driejarig tijdvak, omvattende het jaar, waarin „de verordening is vastgesteld, het daaraan voorafgaande en het daarop volgende kalenderjaar", derhalve in de jaren 1898, 1899 en 1900.

In verband met de in het laatste lid van hetzelfde artikel vervatte opdracht tot regeling van de uitvoering der voorafgaande bepalingen, is voorts bij § 2 der Uitvoeringsvoorschriften door den Gouverneur-Generaal nader verzekerd, dat bedoeld maximum gesteld zal worden op: „het tot het naastvolgend veelvoud van

Sluiten