Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, ligt het voor de hand dat voor het overige de hierbesproken gevallen voor het doel der ordonnantie geheel analoog zijn aan die, in artikel 1 dier verordening behandeld.

Omtrent den vorm en de wijze van indiening der aanvragen van den onderwerpelijken aard en de naar aanleiding daarvan in te stellen onderzoekingen en te verleenen beschikkingen zijn daarom, bij § 2 der Voorschriften, dezelfde regelen m. m. toepasselijk verklaard als voor de verzoeken tot het in werking brengen en drijven van nieuwe ondernemingen.

22. Uitbreiding Regelt het voor eenige onderneming vast te stellen van den aanplant maximum zich naar haren grootsten aanplant in het boven het vastge- onder het eerste lid van artikel 2 der ordonnantie stefd maximum, aangeduid driejarig tijdvak — men houde wel in het oog, dat aldaar sprake is van den aanplant, niet van uitgestrektheid ingehuurden grond, wat in sommige gevallen zou kunnen blijken niet op hetzelfde neder te komen — daarmede is niet gezegd, dat onvoorwaardelijk aan dat maximum zal worden vastgehouden.

Immers, het vierde lid van evengenoemd artikel stelt den Directeur van Binnenlandsch Bestuur in de gelegenheid om, op verzoek van den belanghebbende, dezen vergunning te verleenen tot uitbreiding van zijn aanplant boven het voor hem vastgesteld maximum, m. a. w. om het maximum-cijfer te verhoogen, welke verhooging dan niet voor een enkel jaar, doch doorloopend zal blijven gelden totdat daarin nader wijziging mocht zijn gebracht.

De oorspronkelijke redactie van het voormelde vierde lid luidende: „Tot uitbreiding van den aanplant „boven het vastgesteld maximum wordt eene vergun„ning vereischt van den Gouverneur-Generaal, welke „niet geweigerd wordt tenzij de verhooging van dat „maximum onvereenigbaar zou zijn met de irrigatie-

Sluiten