Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of ten deele be- — in de nieuwe, bij het Gouvernementsbesluit van 7 trekking hebben- Juli 1910 n°. 46 (Bijblad n°. 7238), vastgestelde Uitde op hetzelfde- voeringsvoorschriften nadere voorzieningen getroffen arbeidsveld of op omtrent de wijze en plaats van indiening der requesten, hetzelfde irriga- terwijl voor gelijktijdig ingediende verzoekschriften tie-gebied. werd voorgeschreven dat de volgorde, waarin de aan-

vragen in ontvangst zouden worden genomen, zou worden bepaald door het lot (*).

Uit de toepassing van voormelde gedragslijn zouden, bepaaldelijk ingeval van wederopenstelling van tijdelijk voor de suiker- en indigo-industrie gesloten irrigatie-gebieden (J), teleurstellingen kunnen voortvloeien voor de bestaande ondernemingen, welke uitbreiding van haar bedrijf behoeven en voor die uitbreiding op zoodanig irrigatie-gebied zijn aangewezen. Immers, ook in het geval dat eene aanvraag om uitbreiding gelijktijdig werd ingediend met eene aanvraag tot oprichting eener nieuwe onderneming zou omtrent den voorrang toch nog door het lot beslist moeten worden.

Teneinde nu de mogelijkheid te scheppen om, wanneer bij de heropening van een te voren tijdelijk gesloten streek gelijktijdig verzoeken worden ontvangen èn tot uitbreiding van den aanplant eener bestaande onderneming èn tot vestiging van eene nieuwe onderneming binnen geheel of ten deele hetzelfde arbeidsveld, aan het eerstbedoeld verzoek, ongeacht of het bij de loting het hoogste rangnummer verkreeg, den voorlang toe te kennen, indien, naar het oordeel van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur, de inwilliging van dat verzoek meer bevorderlijk zou zijn aan het algemeen belang dan de toelating eener nieuwe onderneming, werd bij de ordonnantie van 11 Januari 1911

0) In 1913 (Bijblad n°. 7826) gewijzigd in dien zin, dat tot de loting slechts diegenen zullen worden toegelaten, die eene waarborgsom hebben gestort.

(') Zie bij artikel 5, N°». 31, 32 en 33.

Sluiten