Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5 (eerste lid). Aan de vergunningen kunnen zoodanige beperkende voorwaarden of bepalingen verbonden worden als de Gouverneur-Generaal geraden oordeelt.

Artikel 3. (1) Be vergunning, bedoeld in artikel 1, vermeldt een termijn, binnen welken de onderneming in exploitatie of weder in exploitatie moet zijn gebracht, zoomede, ingeval niet uitsluitend opkoop van gewas wordt beoogd, een maximum voor de uitgestrektheid van den jaarlijkschen brutoaanplant van maalriet of indigogewas.

(2) V er gunning en, als bedoeld in de vierde alinea van artikel 2, worden niet verleend dan onder de voorwaarde, dat de aanplant, binnen den daarbij te vermelden termijn, tot het verhoogde maximum zal zijn uitgebreid.

(3) (Gewijzigd bij Staatsblad 1905 n°. 148). Overigens kunnen aan de ingevolge de artikelen 1 en 2 vereischte vergunningen zoodanige beperkende voorwaarden worden verbonden als de Directeur van Binnenlandsch Bestuur geraden oordeelt.

26 Aan de ver- De eerste alinea van artikel 5 der ordonnantie in gunningen te ver-Staatsblad 1894 n°. 87 gaf geene bijzondere bedingen binden voorwaar-aan, doch kende in het algemeen aan den Gouverneurjph Generaal de bevoegdheid toe, om aan de vergunningen

zoodanige beperkende voorwaarden of bepalingen te verbinden als Hem geraden mocht vooi komen.

De bedoeling was den Landvoogd ten deze geheel vrij te laten om naar omstandigheden te handelen.

Sluiten