Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bestond dat te eeniger tijd de urgentie van een dezer voorwaarden zou worden ontkend, maar opdat de aanvrager eener vergunning als hierbedoeld kunne weten, dat, afgescheiden van andere c. q. wenschelijk geoordeelde beperkingen, in elk geval de aanvraag van de begeerde exploitatie aan eene tijdsbepaling en de omvang van het bedrijf aan een maximum zullen worden gebonden.

Ten aanzien van den aard en de strekking der overigens te stellen voorwaarden dient in het oog gehouden te worden, dat slechts die voorwaarden toelaatbaar zijn, welke strikt noodig zijn ter bescherming van de oeconomischc belangen der bevolking, dus die, welke wering van nadeel beoogen en niet die, welke de strekking hebben een voordeel voor de bevolking of het Gouvernement te verkrijgen.

De meest gebruikelijke voorwaarden, welke tot dusverre aan de vergunning werden verbonden, zijn de navolgende:

dat van deze vergunning geen gebruik worde gemaakt alvorens, naar aanleiding van een daartoe strekkend, door den belanghebbende tot den Directeur der Burgerlijke Openbare Werken te richten verzoek, door dien Departementschef toestemming zal zijn verleend tot gebruikmaking van het voor het bedrijf der krachtens deze beschikking op te richten fabriek benoodigd water;

dat de jaarlijksche bruto-aanplant van maalriet op van de Inlandsche bevolking gehuurde gronden geen grootere uitgestrektheid hebbe dan (eene in bouws van 500 vierkante Rijnlandsche roeden uit te drukken uitgestrektheid) en beperkt blijve binnen (een meer of minder scherp te omgrenzen, liefst naar bevloeiingsgebieden in te deelen, arbeidsveld);

dat binnen den tijd van drie jaren na de dagteekening van dit besluit de op te richten fabriek voorzien moet zijn van door stoom of electriciteit gedreven

Sluiten