Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van dit middel mocht echter geene afdoende voorziening worden verwacht. Immers, definitieve staking, gepaard gaande met intrekking der vergunning, is een excessief middel, dat juist daarom niet dan in den uitersten nood in aanmerking kon komen en bovendien ook slechts de fabriek zelve zou hebben getroffen, terwijl bij overschrijding b.v. van het bij de vergunning bepaald maximum, juist in den aanplant het te bestrijden kwaad gelegen was.

Tijdelijke staking der onderneming kon evenmin doeltreffend wezen en zou ook alleen tijdens den maaltijd effect hebben kunnen sorteeren, in welk tijdperk zij echter wederom niet dan in de uiterste noodzakelijkheid ware toe te passen geweest.

De straf van staking kon dns slechts in het ergste geval dienst doen; overigens deugde zij niet, noch als repressief, noch als preventief middel.

Tn de nieuwe regeling is zij bij het eerste lid van het hieronder te vermelden artikel 6 vervangen door eene boetebedreiging, met behoud echter in artikel 4, als ultimum remedium, van de bevoegdheid tot intrekking der vergunning, alsmede van wijziging, als straf van milderen aard, al naar gelang het niet-naleven der bij de vergunning gestelde voorwaarden als een meer of minder ernstig feit zal zijn te beschouwen.

Gelijk op bl. 51 is aangeteekend, werden de vergunningen op den voet van Staatsblad 3894 n°. 87 steeds verleend onder voorbehoud, dat met den bouw der fabriek binnen den tijd van één jaar na de dagteekening van het betrekkelijk besluit een aanvang zij gemaakt, bij niet-voldoening aan welk beding de vergunning als vervallen zou worden beschouwd.

Ook hierin is verandering gekomen.

Thans bepaalt de ordonnantie zelve, dat, binnen de evengemelde tijdsruimte, naar het oordeel van den Directeur van Binnenlandsch Bestuur een ernstig begin met de uitvoering moet zijn gemaakt, zoodat daar-

Sluiten