Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 5. De Gouverneur-

Generaal is bevoegd:

a. in het belang der irrigatie ten behoeve van den landbouw der Inlandsche bevolking, terreinen of streken aan te wijzen, die voor de suiker- of indigo-industrie dan wel voor eenigen anderen tak van landbouwnijverheid gesloten zullen zijn;

b. de bepalingen dezer ordonnantie geheel of gedeeltelijk, hetzij voor een of meer gewesten, hetzij voor een gedeelte daarvan, toepasselijk te verklaren op andere dan de in artikel 1 bedoelde landbouw-ondernetningen, die vem haar bedrijf de beschikking behoeven over bouwgronden van de Inlandsche bevolking.

30 Sluiting van Het kan zijn, dat eene streek zoo arm is aan bevloeiterreinen of stre- ingswater, dat het belang der Inlandsche bevolking ken voor de Euro- eischt de beschikbare hoeveelheid geheel voor haren peesche landbouw- landbouw te reserveeren.

nijverheid. T'1 zoodanig geval machtigt de bepaling sub a van

bovenstaand artikel den Gouverneur-Generaal, om eene dergelijke landstreek of zekere terreinen daarvan uit te sluiten van de Europeesche landbouwnijverheid in het algemeen, of van eenigen tak daarvan, b. v. de suiker- of indigo-industrie, in het bijzonder.

Eene tweede overweging was, dat door zoodanigen maatregel het mogelijk zou zijn, om, door het trekken van demarcatie-lijnen rondom bergtoppen, waar noodig

Sluiten