Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klassen van bedrijven, administratief wellicht met groote moeilijkheden gepaard zou gaan.

Moest daarvoor dus eene uitzondering worden gemaakt, de vraag deed zich op of daarbij bepaaldelijk zou zijn aan te geven, welke ondernemingen in die uitzondering zouden deelen, dan wel of de beslissing daaromtrent zou moeten worden overgelaten aan de Hoofden van gewestelijk bestuur.

Aan dit laatste is de voorkeur gegeven.

Bij de uiteenloopende vormen toch, waarin, vooral op het gebied der indigo-bereiding, ondernemingen van dezen aard zich kunnen voordoen, scheen het der Regeering niet raadzaam toe in deze voor alle gewesten en toestanden bindende regels te stellen, welke hoogstwaarschijnlijk hier door te ruime strekking der bewoordingen aan de bedoeling der wet afbreuk zouden doen ,daar, tot groot ongerief van Bestuur en belanghebbenden, door te enge formuleering aan de verordening onwillekeurig een uitgestrekter werking zouden toekennen dan noodig en met haar doel vereenigbaar is.

Is op dien grond de beoordeeling, of eenige onderneming al of niet van de toepassing der ordonnantie zou kunnen worden uitgesloten, opgedragen aan het Hoofd van gewestelijk bestuur, dat daarbij te rade kan gaan met volledige kennis van den plaatselijken toestand, het is duidelijk dat de overweging, waaraan de zich voordoende gevallen getoetst behooren te worden, dezelfde is als die, welke de samenstelling der verordening heeft beheersclit, en men zich bijgevolg zal hebben af te vragen of de oeconomische belangen der Inlandsche bevolking tegen de invloeden van het bedrijf in quaestie, zooals het zich in de betrokken streek vertoont, al of niet de bescherming behoeft, welke de ordonnantie kan aanbieden.

Is het laatste het geval — en van de meeste deionder werpelijke kleine ondernemingen, de buffelmclens ter bereiding van suiker voor de Inlandsche markt

Sluiten