Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9. (Ingelascht bij Staatsblad 1911 n°. 85). Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van „Fabi ieken-ordonnantie".

38. Benaming Dit artikel behoeft geene toelichting.

der verordening.

Overgangsbepaling.

De bepalingen dezer ordonnantie maken geen inbreuk op rechten, bij hare inwerkingtreding verkregen door inhuur van gronden overeenkomstig de voorschriften der ordonnantie van 26 November 1895 (Staatsblad n°. 247).

39 Behoud van Deze bepaling waarborgt de rechten, welke bij de door inhuring van inwerkingtreding der oidonnantie, dus op ~(> Septemgronden verkre-ber 1899, verkregen waren door inhuur van gronden gen rechten. overeenkomstig de grondhuurregeling in Staatsblad 1895 n°. 247.

Er is sprake van „verkregen rechten" en daarbij is gedacht aan rechten, welke voor den huurder voortvloeien uit geregistreerde huurakten; immers, artikel 6 van evenbedoelde regeling verklaart de huurovereenkomsten slechts van waarde indien zij zijn geregistreerd.

Op die rechten maakt de onderwerpelijke ordonnantie geen inbreuk, gelijk de overgangsbepaling doet uitkomen, daarbij rekening houdende met de omstandigheid, dat de grondhuurordonnantie het inhuren van den grond toelaat geruimen tijd vóórdat de huur ingaat (artikel 7 ten 2e van Staatsblad 1895 n°. 247).

Het practisch gevolg daarvan ligt voor de hand.

Een suiker fabrikant kan in de eerste maanden van

Sluiten