Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het bedrijf dier ondernemingen als eene op zich zelf staande onderneming aan de bepalingen dezer ordonnantie onderworpen is; b. ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo, welke op zoo kleine schaal gedreven worden, dat zij, ter beoordeeling van het Hoofd van gewestelijk bestuur, niet met de in artikel 1 en 2 dezer ordonnantie bedoelde ondernemingen op één lijn kunnen worden gesteld.

Artikel 9.

Deze ordonnantie kan worden aangehaald onder den titel van „Fabrieken-ordonnantie (l)".

Overgangsbepaling.

De bepalingen dezer ordonnantie maken geen inbreuk op rechten, bij hare inwerkingtreding verkregen door inhuur van gronden overeenkomstig de voorschriften der ordonnantie van 26 November 1895 (Staatsblad n°. 247).

Ten tweede: Deze ordonnantie treedt in werking op den dag harer afkondiging.

En opdat niemand hiervan onwetendheid voorwende, zal deze in bet Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en, voor zooveel noodig, in de Inlandsche en ChineescJie talen aangeplakt worden.

Gelast en beveelt voorts, dat alle hooge en lage Colleges en Ambtenaren, Officieren en Justicieren, ieder voor zooveel hem aangaat, aan de stipte naleving dezer de hand zullen houden, zonder oogluiking of aanzien des persoons.

Gedaan te. Buitenzorg, den 21sten September 1899.

VAN DER WIJCK.

De wde Algemeene Secretaris, C. B. NEDERBURGH.

Uitgegeven den zes en twintig sten September 1899.

De wde Algemeene Secretaris,

C. B. NEDERBURGH.

(') Ingelascht bij de ordonnantie van 11 Januari 1911 (Staatsblad n°. 85).

Sluiten