Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage IV.

ORDONNANTIE van 1 Juni 1904 (Staatsblad n°. 274), gewijzigd bij ordonnantie van 8 Juni 1905 (Staatsblad n°. 330), houdende bepalingen tot tijdelijke wering van de particuliere landbouwnijverheid in streken, waar tengevolge der uitvoering van groote irrigatiewerken belangrijke wijzigingen in het bevloeiingswezen en daarmede in de plaatselijke omstandigheden en verhoudingen zijn te verwachten.

GEWOON HOOFD.

Dat Hij, het noodig oordeelende in streken, waar tengevolge der uitvoering van groote irrigatiewerken belangrijke wijzigingen in het bevloeiingswezen en daarmede in de plaatselijke omstandigheden en verhoudingen zijn te verwachen, de regelmatige ontwikkeling van den nieuwen toestand te bevorderen door, zooveel mogelijk, de particuliere landbouwnijverheid aldaar te weren;

Lettende op de artikelen 20, 29, 31 en 33 van het Reglement op het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië;

Heeft goedgevonden en verstaan:

Artikel 1.

(1) Streken, waar, tengevolge van den aanleg of de verbeteringen van groote irrigatiewerken, belangrijke wijzigingen zijn te verwachten in den staat van het bevloeiingswezen, zijn tijdelijk gesloten Voor de verleening van vergunningen, als bedoeld bij artikel 1 en de vierde alinea van artikel 2 der ordonnantie van 21 September 1899 (Staatsblad n°. 263), tot het inwerkingbrengen en drijven of de uitbreiding van ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo, zoomede voor de verhuring van grond door Inlanders aan niet-ïnlan-

Sluiten