Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage YI.

GEBIEDEN OF STREKEN, ten aanzien waarvan door den Directeur van Binnenlandsch Bestuur in de Javasche Courant is bekend gemaakt, dat — behoudens in bijzondere gevallen — tot een nader daarbij vermeld of nader te publiceeren tijdstip geene aanvragen tot het in werking brengen en drijven of tot uitbreiding van ondernemingen voor de bereiding van suiker of indigo, ingediend vóór evenbedoeld tijdstip, in behandeling zullen worden genomen.

Datum van open-

Besluit stelling

van den Direc- Javasche Omschrijving van het gebied bij voor- ,

teur van Bin- Couratlt. of de streek. n0emd

nenlandsch , , .. te publi-

Bestuur. es U1 ceeren.

vermeld.

8—II—'12 n\ 13—11—'12 Gebieden, te bevloeien door de —

158 (artikel 2). n°. 13. Bodri-werken, res',e Semarang.

29—II—'12 n°. 5—III '12 Gebieden, te bevloeien door in 236 (artikel 2). n°. 19. de afdeeling Bankalan, resir Ma-

doera, in aanleg zijnde irrigatiewerken.

8—VI—'12 n". 11—VI—'12 Gronden, gelegen binnen de re- —

615 (artikel 1). n°. 47. gentschappen Poerwoiedjo en Koe-

toardjo, zoomede binnen de districten Premboen, Koetowinangoen en Keboemen (dit laatste district voor zoover gelegen ton Oosten van de Kedoengbener-rivier) van het regentschap Keboemen, resio Kedoe.

9—VII—'12 12—VII—'12 Gronden binnen de afdeeling Toe- — n°. 784 (artikel n°. 56. loengagoeng, resie Kediri.

2).

6—VIII—'12 9—VIII—'12 Gronden, gelegen binnen het re-

n°. 931 (artikel n°. 64 gentschap Karanganjar, resic Kodoe.

2).

Sluiten