Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum van open-

^esll"t stelling

teur van Sn-' Javasche Omschrijving van het gebied by voor.

teur van jsin Courant of de streek , nader

nenlandsch 01 ae streeJi- noemd t@ pubn_

Bestuur. besluit ceer6n_ vermeld.

I "

17—VIII—'12 23—VIII—'12 Gronden, gelegen binnen de dis- — n°. 985 (arti- n°. 68. tricten Ngrambe en Gendingan en

kei 2). verder binnen het bevloeiings ge¬

bied der Andong-rivier, afdeeling Ngawi, resi0 Madioen.

26—VIII—'12 30—VIII—'12 Gronden, gelegen binnen het ge- — n°. 1024 (arti- n°. 70. bied, bevloeid door de aftapping uit

kei 2). de Pemali-rivier nabij Notok, resie

Pekalongan.

1—XI—'12 5—XI—'12 Gronden, gelegen binnen de dis- — n°. 1295 (arti- n". 89. tricten Rogodjampi en Genteng der

kei 2). afdeeling Banjoewangi, res1' Be-

soeki. (1)

15—XI—'12 19—XI—'12 Gronden, gelegen binnen het ten — n°. 1349 (arti- n°. 93. Westen van de Kedoengbener-ri-

kel 2). vier gelegen gedeelte van het dis¬

trict Keboemen, regentschap Keboemen, resic Kedoe (aanvulling van artikel 1 van de Directeursbeschikking van 8—VI—'12 n°. 615).

I—'13 n°. 21-1- '13 n°. Gronden, gelegen binnen de resie —

49 (artikel 2). 6. Preanger-Regentschappen.

3 IV—'13 n°. 8—IV—'13 Gronden, gelegen binnen het ten —

413 (artikel 2). n°. 28. Westen van de Toentang-rivier

gelegen gebied, hetwelk begrensd wordt:

ten Noorden: door den weg van

Semarang naar Demak;

ten Westen: door het Oosterban-

djirkanaal;

ten Zuiden: door de lijn, die getrokken kan worden van Glapan, Tanggoeng, Barang, Poetjanggading, de Westerleiding en de Semarangleiding.

^ ^ 25 IV—'13 Gronden, gelegen binnen het door —

n . 494 (artikel n°. 33. de in aanleg zijnde werken te be-

vloeien gebied der Bedadoeng-rivier,

hetwelk begrensd wordt:

ten Noorden: door de Noorderleiding;

O Alleen gesloten voor de oprichting van nréuwe fabrieken.

Sluiten