Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Datum van open-

Besluit stelling

van den Direc- javasche Omschrijving van het gebied by VOor- ,

teur van Bin- Courant. 0f de streek. n0emd

nenlandsch te pubU"

Bestuur ,, ceeren.

isestuur. vermeld.

ten Westen: door de afvoerleiding —

Tjoerah Merah, de "Westgrens der rawa Besek en de kali Besini;

ten Oosten: door de Oosterleiding;

ten Zuiden: door het Watangangebergte en den Indischen Oceaan.

8—YII—'13 11—VII—''13 Gronden, gelegen binnen het be- — n°. 857. n°. 55 vloeiings gebied der Brantas-rivier.

en

29—YII—'13 n°. 60.

28—VIII-'13 2—IX—'13 Gronden, gelegen binnen de ge- — n", 1123 (arti- n°. 70. bieden,bevloeiddoordeTji"Waringin,

kei 2). de Tji Djamblang, de Tji Soka en

de Tji Pagger in de afdeelingen Madjalengka en Cheribon, resle Cheribon.

22—IX—'13 n°. 30—IX—'13 Gronden, gelegen binnen het ge- — 1247. n°. 78. bied der Solovallei in de afdeelingen

Bodjonegoro en Toeban, resle Rembang, en Lamongan en Grisee, res"

| Soerabaja.

30—X—''13 n°. 4—XI—'13n°. Gronden, gelegen binnen het —

1443 (artikel 2). 88- stroomgebied der riviertjes, die het

in aanleg zijnde Tjioedjoenghoofdkanaal, resle Bantam, kruisen.

7—1—'14 n°. 13—1-'14 n°. Gronden, gelegen binnen de af- —

21 (artikel 2). 4. deeling Salatiga, resie Semarang.

12—1—14 n°. 16—I—'14 n°. Gronden, gelegen binnen de be- —

44 (artikel 2). 5. vloeiingsgebieden der Grogek-Si-

mangoe hoofdkanalen.

27—II—'14n°. 6—III—'14 Gronden, gelegen binnen de dis- —

05 (artikel 2). n°. 19. tricten Djatiwangi en Madjalengka

der afdeeling Madjalengka, resie Cheribon.

Sluiten