Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

indien, tengevolge van de te verleenen vergunning, belangrijke wijzigingen in een bestaanden waterloop zullen worden gebracht.

(3) Ingeval van weigering eener aangevraagde vergunning of in geval van intrekking eener tot wederopzeggens verleende vergunning — waartoe de Directeur der Burgerlijke Openbare Werken, onder het aan het slot van de eerste alinea aangegeven voorbehoud, bevoegd wordt verklaard — zal de belanghebbende binnen drie maanden eene nadere beslissing van den Gouvereur-Generaal kunnen inroepen.

(4) De Directeur der Burgerlijke Openbare Werken is, onder het aan het slot van de eerste alinea aangegeven voorbehoud, mede bevoegd tot wijziging of aanvulling der voorwaarden en tot intrekking van door den Gouverneur-Generaal tot wederopzeggens verleende vergunningen, zullende ook in dit geval, indien de belanghebbenden zich bezwaard achten, eene nadere beslissing van den Gouverneur-Generaal kunnen worden ingeroepen.

(5) Aanvragen om de hierbedoelde vergunningen tot watergebruik worden ingediend door tusschenkomst van het betrokken Hoofd van gewestelijk bestuur en behooren vergezeld te zijn van een door deskundigen opgemaakt terreinkaartje in drievoud (l), waarvan één exemplaar bij het Departement der Burgerlijke Openbare Werken en één op het betrokken residentiebureau blijft berusten, terwijl het derde exemplaar, nadat daarop de noodige aanteekening is gesteld, wordt teruggezonden met het voor den belanghebbende bestemd extract uit de genomen beschikking.

(6) Onder de sub 1 bedoelde vergunningen zijn niet begrepen die tot tijdelijk gebruik van water voor spoelende boringen naar aardolie, petroleum of dergelijke bitumineuse zelfstandigheden ten behoeve van ondernemers van mijnontginning en van mijnbouwkundige opsporingen. Dusdanige vergunningen worden op aanvrage, wanneer daartegen geene bedenkingen blijken te bestaan, verleend door de Hoofden van gewestelijk bestuur tot wederopzeggens, doch voor niet langer dan elke boring duurt en verder onder de door die bestuurs-

O By schrijven van 12 October 1912 n°. 16280/M heeft de Directeur der B. O. W. aan de Chefs dei- verschillende Irrigatie- en Waterstaatsafdeelingen verzocht er zorg voor te willen dragen, dat bedoelde terreinkaarten in vyfvoud worden ingediend aangezien met het drievoud niet meer kan worden volstaan.

Sluiten